Услуги

Данъчни и ТРЗ консултации

Административни и бизнес услуги

Комплексно ТРЗ отчитане

Комлексно счетоводно отчитане

 • организира и поддържа счетоводното състояние на дружеството на възложителя в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство;
 • разработва и поддържа индивидуален сметкоплан за дружеството на Възложителя, извършва своевременно следващите се счетоводни записвания, както и необходимите изменения в тях чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, в случаите, когато това е необходимо;
 • води изискуемите синтетични и аналитични счетоводни регистри и осигурява равенство и връзка между тях;
 • представя пред възложителя и неговите клиенти вярно и честно имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал на предприятието, както и да съставя годишен счетоводен отчет;
 • изготвя и подава в установените законови срокове изискуемите съгласно действащата нормативна уредба платежни документи, справки и данъчни декларации;
 • отговаря за организацията на счетоводната дейност в предприятието, включително при подаване на необходимите декларации и справки;
 • извършва месечни, междинни и годишните приключвания на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, националните, респ. международните счетоводни стандарти и при спазване разпоредбите на приложимото данъчно законодателство без да изисква допълнително възнаграждение;
 • следи и правилно прилага настъпилите изменения в действащото законодателство, които имат отношение към предмета на дейност на настоящия договор;
 • дава своевременни и компетентни консултации на възложителя, насочени към намаляване на неговите данъчни задължения;
 • документира получените възнаграждения от възложителя;
 • представлява възложителя пред органите на Данъчната администрация, НОИ , НАП, Инспекция по труда, Агенция по вписвания и др. компетентни органи при извършваните от тях проверки и ревизии, касаещи дейността, предмет на настоящия договор;

Личен състав и Труд и Работна заплата

1. Изготвяне на индивидуално трудово досие на всеки работник, служител, собственик или съдружник
 • Трудов договор, Договор за управление или Декларация за Самоосигуряване
 • Длъжностна характеристика
 • Акт/Протокол за встъпване
 • Служебна бележка за начален/периодичен инструктаж
 • Декларации за защита на личните данни
 • Декларация за конфединциалност
 • Декларация за запознатост
 • Документи свързани с отпуск – платен, неплатен, в т.ч. Заповеди, Молби, Заявления
 • Допълнителни споразумения, в т.ч. за длъжност, заплата, промяна на месторабота
 • Документи при напускане, в т.ч. Заповеди за прекратяване, Декларация за връчване на трудова книжка, УП -2 и УП – 3, Служебни бележки за доход, Удостоверения за доход, детски и други.
 • Изготвяне на Уведомления, Заповеди за забележка,
 • График на работното време
 • Уведомления почл. 62 при назначаване, промяна и напускане

2. Изготвяне на месечни Разчетно платежни ведомости, Фишове, Рекапитулации, Справки

3. Изготвяне и подаване на Декларация 1 и 6 в НАП

4. Изготвяне на Платежни за плащане на осигуровки и данъци

5. Изготвяне и и подаване на Удостоверения Приложение 9, Приложение 10 и Приложение 11 за болнични и майчиство през НОИ

6. Тримесечни и годишен отчет пред НСИ

7. Изготвяне и подаване на Данни по чл. 73 ал.1 и ал. 6 за трудовите и граждански договори

8. Съхранение на данните, съобразно българското национално законодателство.

Създаване, Трансформиране и Ликвидиция на юридически лица по Търговски закон и Закон за ЮЛНЦ.

Посредством, създаден от нас и за нашите нужди софтуер, ние изготвяме цялостния пакет от документи за регистрация на ЕООД или ООД само за 10 минути

Учредителен акт

Протокол от Учредително/Общо събрание

Декларация по чл. 142 от ТЗ

Декларация по чл. 13 от ТЗ

Декларация по чл. 148, ал. 8 от ТЗ

Образец на подпис – нотариално заверенаот Декларация по чл. 141, ал. 3 от ТЗ/която подписвате пред Нотариус/

Договор за управление

Цени

Държавна такса на Агенция по вписвания от 110,00 или 55,00 лева/в зависимост от начина на подаване на документите/

Образец на пълномощно – 6,00 лева

Банкови такси – около 20,00-30,00 лева /всяка банка, има различен ценоразпис/

Електронен подпис – личен – 40,00 лева

Хонорар – 100,00 лева

Вносна бележка за внесен капитал по набирателна сметка на Дружеството очакваме от Вас.

Електронното подаване в Търговския регистър ни отнема 15 минути.

Дружеството ще е готово между 1-3 работни дни.

Данъчни и ТРЗ консултации

 • Изготвяне на план и представяне при проверки и ревизии от НАП, НОИ и Инспекция по труда
 • Изготвяне на Възражения и Жалби срещу доклади, актове и постановления на контролните органи
 • Консултации по легално оптимизиране на разходи и данъци и осигуровки

Административни и бизнес услуги

 • консултации и писане на проекти, изготвяне на процедури по обществени поръчки и задания по проекти;
 • обучения;
 • изготвяне на документи за търговски марки и патенти;
 • консултации за изграждане на ERP – софтуер и софтуер за счетоводно обслужване;
 • консултации, изготвяне на всички необходими документи, процедури и консултации по GDPR – защита на личните данни;
 • отдаване по наем на помещения и оборудване, офис техника;
 • анализ и финансов мениджмънт на дружества;
 • изготвяне на план за развитие, оздравяване и транформиране на дружества;
 • корпоративно проучване и секюритизация;